Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

xxrtowe
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
xxrtowe
xxrtowe
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
xxrtowe
9829 1ddd 500
Reposted fromgrobson grobson viavertheer vertheer
xxrtowe
1392 c0bc
Reposted fromuoun uoun viavertheer vertheer
xxrtowe
xxrtowe
8385 a22d 500
Reposted fromipo ipo viavertheer vertheer
xxrtowe
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viavertheer vertheer
xxrtowe
8525 f04d
Reposted from4777727772 4777727772 viavertheer vertheer
xxrtowe
9622 a7cb 500
Reposted fromgreensky greensky viavertheer vertheer
xxrtowe
8732 9bc6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavertheer vertheer
xxrtowe
Reposted fromamilja amilja viavertheer vertheer
xxrtowe
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola
xxrtowe
pure romance
Reposted fromcube cube viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
xxrtowe
xxrtowe
xxrtowe
xxrtowe
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
xxrtowe
xxrtowe
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl